Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης

Φορέας εκτέλεσης: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Στην ενότητα προβλέπεται να αναπτυχθούν προγράμματα που αφορούν στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας, την επιχειρηματική εκπαίδευση, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού. Τα προγράμματα αυτά αφορούν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους και έχουν τόσο τη μορφή τυπικής μάθησης (σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, κ.λπ.), όσο και άτυπης μάθησης (fora συζητήσεων, βιωματικές ασκήσεις κ.λπ.).

 

Επίσης,  δημιουργήθηκε Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής με υποψήφιους νέους επιχειρηματίες. Μέσω του Κέντρου παρέχονται πληροφορίες και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης στους νέους (δυνητικούς) επιχειρηματίες.

 

Ακόμα, μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης σχεδιάζονται και οργανώνονται Ημερίδες δικτύωσης με στόχο τη διασύνδεση και επικοινωνία των ενδιαφερόμενων με νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, με φορείς της αγοράς, επαγγελματίες, σύμβουλους επιχειρήσεων, δυνητικούς χρηματοδότες, ΜΚΟ κ.λπ., προκειμένου οι υποστηριζόμενοι να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας που θα τους βοηθήσουν στην επιτυχή δραστηριοποίησή τους.