Η δράση αυτή έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με το αξιακό απόθεμα που σχετίζεται με την Ακαδημία της αρχαίας Αθήνας. Αυτή η δέσμη αξιών δεν θεωρείται υπό μια «ηθικολογική» οπτική γωνία ούτε μόνο αποκλειστικά στο πλαίσιο της ίδιας της πλατωνικής φιλοσοφίας, αλλά στο ευρύτερο ανάπτυγμά της και τις διαδοχικές προσαρμογές αυτού, στη διαχρονία.

 

Τούτο αφορά τις έννοιες του διαλόγου, της κατ' αρχήν ισότητας μεταξύ των διαλεγομένων ασχέτως φύλου, κοινωνικής προέλευσης, καταγωγής κλπ., της δόμησης ταυτότητας μέσω της συμμετοχής, της διαχείρισης της διαφωνίας και της χρήσης μιας ευρετικής μεθόδου που στηρίζεται στην ορθολογική σκέψη και την κριτική αντίληψη.

 

Οι άξονες είναι: η βιωματική μάθηση, η αλληλόδραση σχολείου και κοινωνίας, η διενέργεια έρευνας, η συνεργασία σε ομάδες και η έμφαση στην έννοια της δημόσιας αξίας στην υλική και την άυλη διάστασή της ως δημόσιου χώρου και δημόσιας σφαίρας.

 

Οι δράσεις αφορούν τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, προσαρμοσμένες κάθε φορά στα ηλικιακά και μαθησιακά τους επίπεδα, τους δασκάλους και καθηγητές, καθώς και την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς που περιβάλλουν την εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Το πρόγραμμα κατά την πιλοτική περίοδο (εκπαιδευτικό έτος 2012-2013) εφαρμόστηκε σε σχολεία της Αθήνας (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχολείων της περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος), και εν συνεχεία επεκτείνεται (εκπαιδευτικά έτη 2013-2014 και 2014-2015) σε δεκάδες σχολεία της επικράτειας.

 

Για την ενίσχυση της συμμετοχής των σχολείων καθιερώνεται σύστημα επιβράβευσης για την αναγνώριση και ανταμοιβή των επιδόσεών τους.

 

Μεταξύ άλλων, οι βραβευμένες ομάδες συμμετέχουν σε τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα (περιήγηση στην Ακαδημία Πλάτωνος και συμμετοχή στο συνέδριο του έργου).

 

Οι δράσεις που αναπτύσσονται σε κάθε σχολείο πραγματοποιούνται με τη συγκρότηση των μαθητών σε ομάδες εργασίας. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της σχολικής βαθμίδας ή της τοπικότητας, οι δράσεις διακλαδίζονται σε δύο ενότητες.

 

Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας οι μαθητές, οργανωμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να αναζητήσουν στον περιβάλλοντα κοινωνικό, πολιτισμικό, πολεοδομικό και φυσικό χώρο θέματα που αφορούν είτε την ιστορία και τη συλλογική μνήμη της εκάστοτε περιοχής είτε τη σημερινή της κοινωνική φυσιογνωμία και σχετίζονται με τη δέσμη αξιών της αρχαίας Ακαδημίας και με ζητήματα που προκύπτουν από την πλατωνική φιλοσοφία.

 

Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας οι μαθητές οργανώνονται σε νέεςομάδες εργασίας  και εμπλέκονται σε τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων: δραστηριότητες αναζήτησης («παιχνίδι θησαυρού»), δραστηριότητες επιχειρηματολογίας επί ζητημάτων που αφορούν τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους (νεανική παραβατικότητα, εξάρτηση από ουσίες, χρήση του διαδικτύου κλπ.) σε περιβάλλον debate εντός του σχολείου, δραστηριότητες προώθησης αιτημάτων τοπικών κοινωνικών ομάδων και φορέων που αφορούν τη χρήση ελεύθερων δημόσιων χώρων, την αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία χώρων άθλησης και παιχνιδιού κλπ.

 

Ο δάσκαλος και ο καθηγητής αναλαμβάνει τον ρόλο του εμψυχωτή και του διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των δράσεων και αξιοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να καλλιεργήσει στους μαθητές τη μεθοδολογία της αναζήτησης, της έρευνας, του ορθολογισμού και του κριτικού λόγου.

 

Η εκπαίδευση των δασκάλων και καθηγητών θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους και άλλους συναδέλφους, ώστε σύντομα η δράση να μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ περισσότερα σχολεία, με βάση τη μεθοδολογία και εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.