Ο ΠΛΑΤΩΝ είναι μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια προσβάσιμη από το διαδίκτυο.  Με αφορμή την πλατωνική σκέψη προσφέρει ένα εκτεταμένο  σώμα πληροφοριών για τον αρχαίο κόσμο  συσχετίζοντας τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις με την πολιτεία, την κοινωνική δράση, την οικονομία, την ιστορία και εντέλει την καθημερινή ζωή. 

 

Προβάλλει τόσο τη συγκεκριμένη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, όσο και την παγκόσμια εμβέλεια της κληρονομιάς της πλατωνικής σκέψης προς ένα κοινό με γενικότερα πολιτισμικά ενδιαφέροντα.

 

Το περιεχόμενο της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας έχει χαρακτήρα κειμενικό και πολυμεσικό. Οργανώνεται σε γνωστικές ενότητες ή θέματα που περιλαμβάνουν κείμενο συνοπτικό ή/και αναλυτικό, σταθερή ή κινούμενη εικόνα και ήχο. Κατάλογοι, εργογραφίες, χρονολόγια, χάρτες, μαθησιακά παιχνίδια και γραφήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά στα πολυσχιδή συστατικά των γνωστικών ενοτήτων.

 

Τα κείμενα και το εποπτικό/συνοδευτικό υλικό (ή αντιστρόφως οι εικόνες και οι συνοδευτικές τους λεζάντες/επεξηγήσεις) συγκροτούνται σε τρία βασικά επίπεδα νοηματικής δυσκολίας:  για μαθητές δημοτικού, για μαθητές γυμνασίου και για μαθητές λυκείου. Οι γνωστικές ενότητες επιπέδου μαθητών λυκείου συνήθως αντιστοιχούν και στο επίπεδο για το ευρύ κοινό. Κατά περίπτωση, ωστόσο, συνοδεύονται από επιπλέον  πληροφορία  η οποία προσδιορίζει ένα τέταρτο εξειδικευμένο επίπεδο που καλύπτει ειδικά ενδιαφέροντα (τοπικά, τουριστικά, επιστημονικά).

 

Ο ΠΛΑΤΩΝ εμφανίζει στον χρήστη τις γνωστικές ενότητες οργανωμένες θεματικά και αλφαβητικά και επιτρέπει απλή και σύνθετη αναζήτηση στους τίτλους τους και στο κειμενικό περιεχόμενό τους.

 

Η θεματική του υλικού αυτού καλύπτει τις ευρύτερες κατηγορίες, τόπος (φυσικό και δομημένο περιβάλλον), πρόσωπα, ιστορία, φιλοσοφία (ιδέες και έργα), πρόσληψη και επίδραση του πλατωνικού έργου.