Υποτροφίες για Αλλοδαπούς Ερευνητές

Φορέας εκτέλεσης: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Ωνάση


Σκοπός του προγράμματος υποτροφιών είναι η προώθηση της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού στο εξωτερικό, προσβλέποντας στη δημιουργία και την ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της αλλοδαπής ακαδημαϊκής κοινότητας και στους Έλληνες ομολόγους τους αλλά και στην ενίσχυση επάνδρωσης των τμημάτων και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών του εξωτερικού με επιστήμονες που αποκτούν κατάρτιση και εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία που άπτονται της Ελληνικής Παιδείας & Πολιτισμού.

Ενδεικτικά καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς έρευνας: Φιλολογία (Κλασική-Νεοελληνική), Γλωσσολογία, Ιστορία (Αρχαία-Νεότερη), Ιστορία της Τέχνης, Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική Θεωρία & Κοινωνιολογία, Διεθνείς &Ευρωπαϊκές Σπουδές, Εικαστικά, Θέατρο, Πολιτιστική διαχείριση, Μουσειολογία.
 

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

α) αλλογενείς αλλοδαποί

β) μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ελληνικής καταγωγής ή ιθαγένειας από δευτέρας γενεάς και εξής που έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακό τίτλο στην αλλοδαπή και έχουν μόνιμη κατοικία εκτός Ελλάδος.

γ) Έλληνες, κατά δεύτερη προτεραιότητα και μόνο σε περίπτωση που ο αριθμός των υποτρόφων από τις κατηγορίες α) και β) δεν καλύπτει τις προσφερόμενες υποτροφίες.

δ) αλλοδαποί μεταδιδακτορικοί ερευνητές 

Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών στις οποίες μετέχουν Καθηγητές Α.Ε.Ι., Ειδικοί Επιστήμονες και Αναγνωρισμένοι Καλλιτέχνες.

Τα κριτήρια επιλογής που συνυπολογίζονται κατά την αξιολόγηση, ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Ακαδημαϊκό επίπεδο Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει τις πρότερες σπουδές του
  • Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου
  • Επάρκεια γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα). Αυτό το κριτήριο δεν αφορά τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές.
  • Γνώση άλλων γλωσσών
  • Γεωγραφική διασπορά
  • Προτεραιότητα σε χώρες καταγωγής των υποψηφίων, που έχουν παράδοση στις ελληνικές σπουδές για περαιτέρω ενίσχυσή τους και από χώρες που έχουν ενδιαφέρον να δημιουργήσουν κοιτίδες ελληνικών σπουδών.