Ανάθεση εργασιών για Επιστημονικούς Συνεργάτες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών σε επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου 1 "Επιστημονική μελέτη πεδίου, επιλογή, σχεδίαση, οπτικοποίηση και παραγωγή περιεχομένου, εκπαιδεύσεις και λειτουργική υποστήριξη των δράσεων του ΙΜΕ", Δράση 2 " Πλάτωνας" του έργου "Ακαδημία Πλάτωνος-Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών".

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ∆ιαδικασία Υποβολής διατίθενται στο http://tenders.ime.gr/

∆ιευκρινίσεις παρέχονται µέσω email στο jobs2@ime.gr, όπου πρέπει να αναφέρεται πάντα ο κωδικός αναφοράς ΥΣΕ – Α.Π. Ι.1- 2.

 

Περιληπτική Προκήρυξη Περιληπτική Προκήρυξη