ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

 

1.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

10.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
10.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (E-LEARNING)
10.3 WORKSHOP: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ

 

Το πρόγραμμα στο Θεματικό Πεδίο «Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση», εστιάζει σε μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και ψηφιακά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν εναλλακτικές μορφές μικτής και από απόσταση μάθησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ψηφιακά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν ανοικτές μορφές εκπαίδευσης και μάθησης. Επίσης, πραγματεύεται το παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα ψηφιακά αυτά περιβάλλοντα εντάσσονται προκειμένου να υποστηρίξουν την οικοδόμηση της γνώσης, να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση των μελών μιας τάξης. Το πρόγραμμα επιδιώκει:

  • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες πολυμέσων και διαδικτύου που μπορεί να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση/επιμόρφωση.
  • Να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες μεθόδους σχεδιασμού μαθημάτων που ενσωματώνουν τεχνολογίες.
  • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές λειτουργίες των εργαλείων Web 2.0 και των ψηφιακών κοινοτήτων.
  • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με το σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων που μπορεί να εφαρμοστούν σε ένα παραδοσιακό ή από απόσταση εκπαιδευτικό πλαίσιο.

 

1.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Στόχος του θεματικού πεδίου είναι η επισκόπηση των σύγχρονων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας που σχετίζονται με ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και η ένταξή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση σε εναλλακτικά εκπαιδευτικά πλαίσια όπως η παραδοσιακή εκπαίδευση, η μικτή μάθηση και η εκπαίδευση από απόσταση.

 

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών ψηφιακών περιβαλλόντων.
  • Να αξιοποιούν ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τη σχεδίαση δραστηριοτήτων/εκπαιδευτικών σεναρίων με βάση σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές.
  • Να κατασκευάζουν μαθησιακά αντικείμενα με εργαλεία Web 2.0 και να τα εντάσσουν σε δραστηριότητες.
  • Να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες πολυμέσων και διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Να αξιοποιούν προσαρμοστικά και συνεργατικά περιβάλλοντα στη διδασκαλία και τη μάθηση με στόχο την υποστήριξη εξατομικευμένης και συνεργατικής μάθησης.
  • Να αναπτύσσουν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια που ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες.

 

1.4 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα στο Θεματικό Πεδίο «10. Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση» περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

10.1 Εκπαιδευτικό λογισμικό – Ψηφιακό υλικό
Η πρώτη θεματική ενότητα πραγματεύεται θέματα σχετικά με θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ, οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση, εκπαιδευτικό λογισμικό, κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού (π.χ. ηλεκτρονικά βιβλία, προγράμματα εξάσκησης, αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις, γλώσσες προγραμματισμού για παιδιά, εκπαιδευτικό λογισμικό στο διαδίκτυο), σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού, τεχνολογίες υπερμέσων – πολυμέσων, εργαλεία Web 2.0, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εκπαιδευτική ρομποτική, εννοιολογική χαρτογράφηση, ιστοεξερευνήσεις, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και κοινότητες μάθησης, διδακτική αξιοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, εξετάζονται έννοιες που αφορούν το ψηφιακό υλικό και τα μαθησιακά αντικείμενα.

 

10.2 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
Η δεύτερη θεματική ενότητα πραγματεύεται θέματα σχετικά με μοντέλα οργάνωσης μαθημάτων που προσφέρονται σε ένα μικτό πλαίσιο μάθησης (blended learning) συνδυάζοντας ‘πρόσωπο με πρόσωπο' και από απόσταση δράσεις καθώς και τις παιδαγωγικές αρχές που είναι απαραίτητο να διέπουν το σχεδιασμό και την οργάνωση μαθημάτων που παρέχονται από απόσταση και μέσω διαδικτύου (π.χ. βασικοί παράγοντες μιας εικονικής τάξης και τους ρόλους τους: εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενοι, ψηφιακό περιβάλλον). Επίσης, θέματα που θα αναλυθούν στην ενότητα αφορούν στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και σχεδίαση δραστηριοτήτων/εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Θα παρουσιαστούν σύγχρονα συστήματα διαχείρισης μαθημάτων, διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης που υποστηρίζουν εξατομικευμένη αλληλεπίδραση, εργαλεία επικοινωνίας & συνεργασίας και Web2.0 περιβάλλοντα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. διαμοίραση υλικού, ανάθεση εργασιών, ανακοινώσεις, κ.λπ.). Τέλος, θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στη συμμετοχή και οργάνωση ψηφιακών κοινοτήτων.

 

10.3 Workshop: Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων/Σεναρίων με ψηφιακές τεχνολογίες
Τα εργαστηριακά μαθήματα σκοπεύουν στην πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων (α) με διαδικτυακά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και παροχή μαθημάτων σε ένα μικτό πλαίσιο μάθησης, (β) με εργαλεία Web 2.0 για τη δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων όπως παρουσιάσεων, χρονογραμμών, διαδραστικών αφισών, κόμικ, και για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, (γ) με διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης που υποστηρίζουν εξατομικευμένη αλληλεπίδραση και συνεργασία. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν (α) στη διερεύνηση αποθετηρίων ψηφιακού υλικού και στην αξιοποίηση αυτών στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και (β) στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων/σεναρίων που μπορεί να εφαρμοστούν σε εναλλακτικά εκπαιδευτικά πλαίσια αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες.