ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

1.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

1.1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΦΥΣΗ
1.2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΣ
1.3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1.4 WORKSHOP: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ Web 2.0

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ

 

Κύριος σκοπός του προγράμματος στο θεματικό πεδίο «Φιλοσοφία» είναι η παρουσίαση και η μελέτη των βασικότερων ιδεών, θεωριών, εννοιών και προσώπων που διαμόρφωσαν το στοχασμό από την αρχαιότητα έως σήμερα.
Ειδικότερα, μέσα από το Θεματικό Πεδίο «Φιλοσοφία» επιδιώκονται τα εξής:
1. Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το φιλοσοφικό τρόπο σκέψης, μέσα από τη μελέτη φιλοσοφικών εννοιών, θεωριών και ιδεών.
2. Η ενασχόληση με ζητήματα πρακτικού ενδιαφέροντος και, γενικώς, ζητήματα που δημιουργούν κυρίως ηθικού τύπου διλήμματα.
3. Η προαγωγή της πνευματικής προόδου του σύγχρονου ανθρώπου ως αντιστάθμισμα της θεαματικής επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου.
4. Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές λειτουργίες των εργαλείων Web 2.0.

 

1.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετέχουν ενεργητικά στις διάφορες δραστηριότητες των μαθημάτων, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι σε θέση:

  • Να ανακαλούν και να παρουσιάζουν τα σημαντικότερα πρόσωπα, τα κυριότερα ρεύματα, τις βασικότερες θεωρίες που διαμόρφωσαν το φιλοσοφικό στοχασμό στην πρόοδο του χρόνου, από την προσωκρατική εποχή έως σήμερα.
  • Να χρησιμοποιούν θεμελιώδεις φιλοσοφικές αρχές και έννοιες κατά την ανάπτυξη των επιχειρημάτων τους.
  • Να μπορούν να αναγνωρίσουν τα φιλοσοφικά ερωτήματα και να μπορούν να προτείνουν ικανοποιητικές προσεγγίσεις.
  • Να χρησιμοποιούν ικανοποιητική επιχειρηματολογία κατά τη διατύπωση των απόψεών τους, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο.
  • Να εφαρμόζουν εργαλεία Web 2.0 κατά την εκπόνηση των εργασιών τους και την επικοινωνία μεταξύ τους.

 

 

1.4 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα στη «Φιλοσοφία» περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

1.1 Φιλοσοφία & Φύση
Στη Θεματική Ενότητα «Φιλοσοφία & Φύση», οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις σημαντικότερες αντιλήψεις που έχουν εκφραστεί στην πρόοδο του χρόνου για τη δημιουργία του κόσμου, τη δομή και τη μορφή του, καθώς επίσης για τη φύση και τη σχέση του ανθρώπου με αυτήν. Αποκτώντας μια σφαιρική άποψη για τη φύση και τη θέση μας μέσα σε αυτή, οι συμμετέχοντες είναι, πλέον, σε θέση να διαμορφώσουν συνειδητά τη δική τους στάση απέναντι στο σύμπαν, τη φύση και το περιβάλλον. Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τον τρόπο με τον οποίον η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει επηρεάσει την άποψή μας για τη φύση και τη θέση μας μέσα σε αυτή.

 

1.2 Φιλοσοφία & Άνθρωπος
Στη Θεματική Ενότητα «Φιλοσοφία & Άνθρωπος», παρουσιάζονται οι βασικές αντιλήψεις για την ουσία της ανθρώπινης φυσιογνωμίας. Τελικός σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να διασαφήσουν θεμελιώδεις έννοιες, όπως η ψυχή, η ελευθερία, η ηθική ευθύνη, η νομική ευθύνη κ.ά.τ., και έτσι να διαμορφώσουν μια σφαιρική αντίληψη για την ουσία της ύπαρξής μας, για τα όρια της γνώσης, της δράσης και της συμπεριφοράς μας.
Επιδιωκόμενος στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν δεξιότητες επιχειρηματολογίας, καθώς επίσης να διαμορφώσουν συνειδητή στάση απέναντι στην ανθρώπινη ύπαρξη καθώς, επίσης στην ηθική και το νόμο.

 

1.3 Φιλοσοφία & Κοινωνία
Στη Θεματική Ενότητα «Φιλοσοφία & Κοινωνία», παρουσιάζονται οι βασικότερες φιλοσοφικές θεωρίες γύρω από τις έννοιες της κοινωνίας, της εξουσίας, του νόμου, της πολιτικής και εξετάζεται η δυνατότητα εφαρμογής τους μέσα στο χρόνο. Τελικός στόχος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις θεωρίες-αντιλήψεις περί κοινωνικής και πολιτικής διακυβέρνησης, ενώ στους επιδιωκόμενους σκοπούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας, καθώς επίσης η διαμόρφωση κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης.

 

1.4 Workshop: Εργαστήριο Φιλοσοφίας & εργαλεία Web 2.0
Το workshop αποτελεί μία προσπάθεια πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τις προηγούμενες θεματικές ενότητες. Βασικός στόχος του workshop είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αναπτύξουν ικανότητα επιχειρηματολογίας και να χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία στις διάφορες δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους.
Έτσι, η θεματολογία του workshop και οι δραστηριότητες που ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους διαμορφώνονται κάθε φορά, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι.