ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

7.1 H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
7.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
7.3 ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ
7.4 Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7.5 WORKSHOP: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ Web 2.0

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ

 

Το πρόγραμμα επιδιώκει να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με ένα ευρύ φάσμα ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών φαινομένων από την αρχαιότητα μέχρι και τη νεότερη εποχή. Σε κάθε ενότητα, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμετέχουν ενεργητικά, μέσα από συγκεκριμένες ασκήσεις, ειδικά σχεδιασμένες για να τους ενθαρρύνουν να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να ερμηνεύσουν ποικίλα ιστορικά φαινόμενα.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδιώκει:

  • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με ιστορικά ζητήματα από την αρχαία ιστορία, τη μεσαιωνική και τη νεότερη.
  • Να φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με βασικά θεωρητικά ιστορικά μοντέλα, αλλά και με τη διαδικασία της κριτικής ανάγνωσης της βιβλιογραφίας και της προσέγγισης των πηγών.
  • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις λειτουργίες των εργαλείων Web 2.0.

 

1.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν ενεργητικά στις διάφορες δραστηριότητες των μαθημάτων, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι σε θέση:

  • Να περιγράφουν βασικές έννοιες και ιστορικά φαινόμενα από διαφορετικές περιόδους της ιστορίας.
  • Να αξιολογήσουν και να ταξινομήσουν τα στοιχεία που προσφέρει ένα ιστορικό τεκμήριο.
  • Να αναγνωρίζουν τα θεωρητικά σχήματα τα οποία οι ιστορικοί από διαφορετικές σχολές προτείνουν, και να στέκονται κριτικά απέναντι σε αυτά.
  • Να χρησιμοποιούν εργαλεία Web 2.0 τόσο κατά την εκπόνηση των εργασιών τους, όσο και για την επικοινωνία τους.

 

1.4 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες.

 

7.1 H Πολιτική και η Οικονομία στο εργαστήρι του ιστορικού.
Η πρώτη θεματική ενότητα πραγματεύεται βασικά ζητήματα της ιστορικής θεωρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της Πολιτικής και της Οικονομίας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής ενότητας, αναλύονται ηθικά ζητήματα που εγείρονται από τη σχέση επιστημονικής ιστορίας και κοινωνίας σήμερα. Στόχος αυτών των πρώτων μαθημάτων είναι η ενίσχυση του διαλόγου μέσα στην τάξη, καθώς οι εκπαιδευόμενοι θα ενθαρρύνονται να υποβάλλουν ερωτήσεις και σχόλια.

 

7.2 Εισαγωγή στην ιστορία του αρχαίου κόσμου.
Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με βασικά γεγονότα και φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας από την ίδρυση της πόλης μέχρι το τέλος του βασιλείου των Πτολεμαίων. Ενδεικτικά, το περιεχόμενο των μαθημάτων αφορά ζητήματα όπως οι τρόποι πρόσληψης της ελληνικής αρχαιότητας (ιστοριογραφικές προσεγγίσεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα), οι πολίτες και τα πολιτεύματα, οι κοινωνικές πρακτικές και οι θεσμοί (εκπαίδευση, γάμος, οικογένεια, θρησκεία), θέματα διεθνών σχέσεων, οι πόλεμοι στην αρχαιότητα, κ.α.

 

7.3 Θεοκρατία: Χριστιανισμός και Ισλάμ.
Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με βασικά γεγονότα και φαινόμενα από την ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, καθώς επίσης με τις κοινωνικές εξελίξεις της μεταβυζαντινής περιόδου και του Ισλάμ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύγκριση αντίστοιχων κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων που αναδεικνύουν ομοιότητες, αλλά και διαφορές ανάμεσα στον χριστιανικό κόσμο και στον κόσμο του Ισλάμ. Τα ιστορικά παραδείγματα υπό εξέταση ποικίλλουν, από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι και τα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας.

 

7.4 Η πορεία προς τη σύγχρονη δημοκρατία.
Η τέταρτη θεματική ενότητα αφορά τις ιστορικές εξελίξεις που οδηγούν στη δημιουργία των σύγχρονων κρατών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη σύγκριση αντίστοιχων κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων που αναδεικνύουν ομοιότητες, αλλά και διαφορές ανάμεσα στις υπό εξέταση περιόδους, όπως ο μεσαίωνας, η μεταρρύθμιση, ο διαφωτισμός, αλλά και ο 19ος αιώνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση του ελληνικού κράτους.

 

7.5 Workshop: Ιστορικές πηγές στο διαδίκτυο & Εργαλεία Web 2.0.
Η τελευταία θεματική ενότητα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν τα επιστημονικά προγράμματα ψηφιοποίησης τεκμηρίων της νεότερης ελληνικής ιστορίας, καθώς και της παγκόσμιας ιστορίας. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με διάφορες πηγές, να μάθει στην πράξη πώς μπορεί να προσεγγίσει διαφορετικά ιστορικά τεκμήρια και να εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με ποικίλα εργαλεία Web 2.0 που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο τα οποία στη συνεχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διαδικασία εκπόνησης και παρουσίασης των εργασιών τους, καθώς και για την επικοινωνία της τάξης.