ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

1.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

5.1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
5.2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
5.3 WORKSHOP: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ& ΕΡΓΑΛΕΙΑ Web 2.0

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ

 

Το πρόγραμμα στο Θεματικό Πεδίο «Μαθηματικά και Τεχνολογία» εστιάζει καταρχήν στα σημαντικότερα σημεία της ιστορικής εξέλιξης των μαθηματικών και των εφαρμογών τους, ενώ επίσης πραγματεύεται θεμελιώδη ζητήματα της φιλοσοφίας των μαθηματικών και των σχέσεών τους με το νου και την πραγματικότητα. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματεύεται τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εφαρμογές των μαθηματικών είτε στην τεχνολογία και στην πληροφορική, ή ακόμα στις οικονομικές και στις βιο-ιατρικές επιστήμες, μέσα από τις σύγχρονες, ιστορικές, φιλοσοφικές ή και ανθρωπιστικές- κοινωνικές προσεγγίσεις. Τέλος οι απόφοιτοι θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με σημαντικές τεχνολογίες και εργαλεία του διαδικτύου που συμβάλουν τόσο στην έρευνα όσο και στη διδακτική των μαθηματικών.
Το πρόγραμμα επιδιώκει:

 

 

 • Να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες την ανάπτυξη των μαθηματικών ιδεών και πρακτικών στην πορεία του χρόνου, μέσα από τα κυρίαρχα ιστοριογραφικά ρεύματα.
 • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με βασικές αρχές, έννοιες, μεθόδους της φιλοσοφίας των μαθηματικών και να αναδείξει τις σχέσεις των μαθηματικών με τη γλώσσα και τη σκέψη.
 • Να εξετάσει μέσα από τις σύγχρονες κοινωνικές και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις τις σχέσεις των μαθηματικών με την τεχνολογία και την πληροφορική.
 • Να παρουσιάσει τις εφαρμογές των μαθηματικών στην τεχνολογία ή και σε άλλους επιστημονικούς τομείς, ώστε να διαμορφώσει μία κριτική αντίληψη για τα ζητήματα που προκύπτουν για την κοινωνία και τον πολιτισμό.
 • Να αντιστρέψει τη διαδεδομένη εικόνα των μαθηματικών ως μίας αυστηρά εξειδικευμένης επιστήμης και να αναδείξει τον κοινωνικό, τεχνολογικό, ηθικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα των μαθηματικών, και το ρόλο τους στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και του πολιτισμού.
 • Να παρουσιάσει και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές λειτουργίες των εργαλείων Web 2.0.

 

 

1.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετέχουν ενεργητικά στις διάφορες δραστηριότητες των μαθημάτων, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι σε θέση:

 

 

 • Να ανακαλούν και να παρουσιάζουν τα σημαντικότερα πρόσωπα και περιστατικά της ιστορίας των μαθηματικών, τις ιδέες και πρακτικές τους.
 • Να συζητούν για θεμελιώδεις αρχές, έννοιες και μεθόδους της φιλοσοφίας των μαθηματικών.
 • Να αναλύουν και να σχολιάζουν κριτικά κείμενα, άρθρα κ.λπ. από την ελληνική ή τη διεθνή βιβλιογραφία της σύγχρονης ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών.
 • Να αξιολογούν τα γνωσιολογικά, επιστημολογικά, τεχνολογικά, ή ακόμα και ηθικά ή κοινωνικά ζητήματα που αναδύονται από τις εφαρμογές των μαθηματικών.
 • Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν ιστορικές πληροφορίες ή φιλοσοφικά θέματα των μαθηματικών, μέσα από µια ποικιλία πηγών και χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία (διαδίκτυο, οπτικοακουστικά μέσα κ.λπ.).
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία Web 2.0 στην έρευνα, στις παρουσιάσεις και στην επικοινωνία τους.

 

 

1.4 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα στο Θεματικό Πεδίο «5. Μαθηματικά και Τεχνολογία» περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

5.1 Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών
Η πρώτη θεματική ενότητα πραγματεύεται θέματα από την ιστορία των μαθηματικών μέσα από τις προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν σημαντικά γεγονότα, πρόσωπα, ιδέες, θεωρίες και πρακτικές. Επιπλέον πραγματοποιείται και μία εισαγωγή στη φιλοσοφία των μαθηματικών όπου παρουσιάζονται οι δεσμοί που διατηρούν τα μαθηματικά με τη γλώσσα, τη σκέψη και τον κόσμο.
Σκοπός της ενότητας είναι να εξηγήσει στους εκπαιδευόμενους την ανάπτυξη των μαθηματικών στην πορεία του χρόνου, το πώς επέδρασαν στην ανάπτυξή τους οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες και, αντιστρόφως, πώς τα μαθηματικά επηρέασαν την κοινωνία και τον πολιτισμό. Επίσης σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσουν οι απόφοιτοι τις σημαντικότερες σχολές της φιλοσοφίας των μαθηματικών, αλλά και να προσεγγίσουν θεμελιώδη θέματα και ερωτήματα που προκύπτουν από το διαρκή διάλογο μεταξύ της φιλοσοφίας και των μαθηματικών.

 

5.2 Μαθηματικά και Εφαρμογές
Η δεύτερη θεματική ενότητα συμπληρώνει την πρώτη αλλά και προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους για τα θέματα και τις δραστηριότητες του workshop. Στόχος της δεύτερης αυτής ενότητας είναι η θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της διαδικασίας της εφαρμογής των μαθηματικών στην τεχνολογία-πληροφορική ή ακόμα στις βιο-ιατρικές και οικονομικές επιστήμες. Με τον τρόπο αυτό οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις εφαρμογές των μαθηματικών σε τομείς της γνώσης και της τεχνολογίας, κυρίως όμως να εξετάσουν μέσα από τις σύγχρονες επιστημολογικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές προσεγγίσεις τα ζητήματα που προκύπτουν από τις σχέσεις των μαθηματικών με τους παραπάνω τομείς ή και γενικότερα με τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

 

5.3 Workshop: Θεωρητικές και Επιστημολογικές προσεγγίσεις των Μαθηματικών και των εφαρμογών τους & Εργαλεία Web 2.0
Στο workshop εξετάζονται θέματα όπως οι σχέσεις των μαθηματικών με τις άλλες επιστήμες (πχ βιο-ιατρικές, οικονομικές επιστήμες) και την τεχνολογία, μέσα από ιστορικές, φιλοσοφικές ή ανθρωπιστικές και κοινωνικές προσεγγίσεις. Στόχος του workshop είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν και να διερευνήσουν τις εφαρμογές των μαθηματικών σε συγκεκριμένα πεδία της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (όπως της επιστήμης της πληροφορικής, ή των οικονομικών επιστημώνκ.λπ.), ή ακόμα και τα οφέλη-προβλήματα που εγείρουν οι χρήσεις των μαθηματικών στο συγκεκριμένο πεδίο, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία και στον πολιτισμό.
Κατά τη διάρκεια των workshops, πραγματοποιούνται και τα μαθήματα «Εργαλεία Web 2.0». Σε αυτά οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με ποικίλα εργαλεία που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο τα οποία στη συνεχεία θα χρησιμοποιήσουν είτε για τη διαδικασία εκπόνησης και παρουσίασης των εργασιών τους ή και για την επικοινωνία της τάξης.