Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες

 

Φορέας εκτέλεσης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Η δράση αυτή αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και workshops βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες με αντικείμενο τη φιλοσοφία, τον ρόλο της στην καθημερινή ζωή και το αξιακό σύστημα της κοινωνίας.

 

Σκοπός της δράσης αποτελεί η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και αφορά τα εξής  θεματικά πεδία:

 

          1. Φιλοσοφία & Σύγχρονη Προοπτική

          2. Επιστήμες & Τεχνολογία

          3. Πολιτισμός & Δημιουργία

          4. Πολίτης & Πολιτεία

 

Καθένας από τους τομείς περιλαμβάνει εβδομαδιαίες διαλέξεις, ξεναγήσεις/επιτόπια μαθήματα σε αρχαιολογικούς χώρους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος και εργαστήρια (workshops) και διαρθρώνεται στη βάση επιμέρους θεματικών ενοτήτων μεταξύ των οποίων οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν εκείνες που τους ενδιαφέρουν και να καταρτίσουν το δικό τους πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτές των προγραμμάτων θα είναι καθηγητές Πανεπιστημίου, διδάκτορες   και καλλιτέχνες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους Οργανωτικούς Υπευθύνους του Προγράμματος καθημερινά 12:00-14:00 και 16:00-18:00 στο τηλέφωνο 210-3240097 ή αυτοπροσωπως στη διεύθυνση Κραναού 3, ΤΚ 10553, Αθήνα (1ος όροφος). Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διεύθυνση pa-enilikes@pspa.uoa.gr.

 


"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013»"