Ψηφιακό Αποθετήριο «Ακαδημία Πλάτωνα»

Φορέας εκτέλεσης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνολογίας αιχμής το οποίο θεμελιώνεται επιστημονικά, υλοποιείται ως λογισμικό και υλικό, δημιουργεί συνέργειες φορέων και πρωτοβουλιών, επιλέγει και συγκεντρώνει περιεχόμενο, χτίζει τις διαδικασίες και τις δομές για τη βιωσιμότητα και πολλαπλασιαστική αξία της όλης δράσης και, τέλος, υλοποιεί μια σειρά τεχνολογίες προστιθέμενης αξίας οι οποίες κάνουν το περιεχόμενο πιο ελκυστικό αλλά κυρίως δημιουργούν και υποστηρίζουν την εικονική ανθρώπινη κοινότητα, ή κατά μια άλλη θεώρηση το κοινωνικό δίκτυο, γύρω από το φιλοσοφικό έργο που πραγματεύεται η Πράξη.

 

Το Ψηφιακό Αποθετήριο, σε συνδυασμό με τα λοιπά συστήματα του έργου και το περιεχόμενο που φιλοξενεί, φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την εναπόθεση ερευνητικού και γενικότερα συγγραφικού περιεχομένου στον υπο-χώρο της Φιλοσοφίας που εστιάζει το έργο.

 

Το Ψηφιακό Αποθετήριο, στη βάση του, αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης του Ψηφιακού Περιεχομένου που αφορά στο πεδίο ενδιαφέροντος του έργου. Η φύση του είναι διττή, επιτρέποντας και τη φιλοξενία του περιεχομένου (ηλεκτρονική αποθήκευση) αλλά και τη διασύνδεσή του (harvesting/linking) σε περίπτωση που αυτό βρίσκεται σε άλλα αποθετήρια. Η επιτυχία της συγκεκριμένης προσπάθειας εξαρτάται, μεταξύ άλλων, σε μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών μεταξύ αποθετηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ψηφιακό Αποθετήριο συνδέεται με τα σημαντικότερα ψηφιακά αποθετήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού, τα οποία περιλαμβάνουν στις συλλογές τους ενότητες υλικού σχετικές με τη Φιλοσοφία, με στόχο την απόθεση, διασύνδεση ή/και άντληση περιεχομένου. Μέσω των εγγενών λειτουργικοτήτων του, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει, προσπελάσει, σχολιάσει περιεχόμενο, να οργανώσει τον προσωπικό του χώρο, να αναρτήσει περιεχόμενο και να επιμεληθεί αυτού, να ανταλλάξει απόψεις, να προτείνει και του προταθούν αναγνώσματα και ιδέες, να επιμεληθεί του βιογραφικού του και του συγγραφικού του έργου κ.ο.κ.

 

Μέσω μιας σειράς προτύπων και πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας, το Ψηφιακό Αποθετήριο βρίσκεται και πίσω από φαινομενικά διαφορετικές εφαρμογές, όπως π.χ συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning), συστήματα πολιτισμικής / τουριστικής φύσης (π.χ παράδοση περιεχομένου βασισμένου στη θέση του χρήστη), συστήματα εξωτερικών ψηφιακών βιβλιοθηκών (π.χ τροφοδότηση EUROPEANA) κ.ο.κ

 

Το αποθετήριο προσφέρει πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς και στο ευρύ κοινό, σε ένα εύρος ψηφιακού υλικού το οποίο περιλαμβάνει:

 

  • Ψηφιακές Συλλογές Ερευνητικών Εργασιών, οι οποίες βρίσκονται δημοσιευμένες σε διάφορα μέσα.
  • Ψηφιακές Συλλογές Διδακτορικών Διατριβών και Μεταπτυχιακών Εργασιών, οι οποίες εντοπίζονται σε ερευνητικά αποθετήρια.
  • Ψηφιακές Συλλογές Βιογραφιών οι οποίες συλλέγονται από ψηφιακά αποθετήρια, δημόσια κείμενα ή ψηφιοποιούνται / συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του έργου.
  • Κειμένων φιλοσοφίας, τα οποία αποτελούν δημόσια προσβάσιμα κείμενα ή ψηφιοποιούνται / συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του έργου.

 

Σημαντικό μέρος του υλικού συλλέγεται στο πλαίσιο της δράσης ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ που εκπονείται από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει:

 

  • Πλατωνικό έργο. Το σύνολο του πλατωνικού έργου από έγκυρες και αναγνωρισμένες εκδόσεις.
  • Επιλογή πλατωνικής φιλοσοφίας. Μικρό αριθμό χαρακτηριστικών πρωτότυπων κειμένων των διαδόχων και των νεοπλατωνικών, καθώς και φιλοσόφων με πλατωνικές επιρροές από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.
  • Βιβλιογραφίες. Δέκα περίπου αναλυτικές, γενικές, ειδικές, θεματικές βιβλιογραφίες για θέματα σχετικά με τον Πλάτωνα, την πλατωνική φιλοσοφία, την εποχή του, την Ακαδημία, τη θέση και τη μυθολογία του συγκεκριμένου τόπου, τη μετέπειτα εξέλιξη των Ακαδημιών ανά τον κόσμο, την επιρροή της πλατωνικής φιλοσοφίας στους διάφορους τομείς του δυτικού (αλλά και αραβικού) πολιτισμού, κλπ.
  • Επιλεγμένη αρθρογραφία. Επιλογή σημαντικών άρθρων ειδικού ενδιαφέροντος για πλατωνικά ζητήματα που δεν μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο, ψηφιοποίηση και ανάρτησή τους στο αποθετήριο.
  • Εκτενής επιλεγμένη και σχολιασμένη δικτυογραφία. Παρουσίαση κόμβων και ιστοσελίδων σχετικών με την Ακαδημία ως τόπο και ως θεσμό, με τον Πλάτωνα και τους διαδόχους του, και με την πλατωνική φιλοσοφία και τις επιδράσεις της. Η επιλογή θα γίνει με γνώμονα την πληρότητα, την αξιοπιστία και το εύληπτο της πληροφορίας, καθώς και με γνώμονα την ιδιαιτερότητα της πτυχής της πλατωνικής σκέψης που αναπτύσσει, εικονογραφεί ή διαπραγματεύεται. Σύντομος σχολιασμός θα βοηθά στην άμεση κατατόπιση του εκπαιδευτικού για το αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ή όχι ο συγκεκριμένος κόμβος ή ιστοσελίδα. Ο έλεγχος επιμέρους χαρακτηριστικών κάθε παρουσιαζόμενου κόμβου θα επιτρέπει συγκριτική αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό.
  • Σχολιασμένος κατάλογος άλλων ψηφιακών αποθετηρίων εικόνων και κειμένων. Ο κατάλογος αυτός σκοπό έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων (π.χ. αν ζητηθεί από τα παιδιά να αναζητήσουν πορτρέτα των φιλοσόφων θα τα κατευθύνει προς τα πλέον εμπλουτισμένα και ορθότερα τεκμηριωμένα αποθετήρια εικόνων γλυπτικής και ζωγραφικής μεγάλων μουσείων ή άλλων ακαδημαϊκών οργανισμών).

 

 


"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013»"