Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

Φορέας εκτέλεσης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευόμενων ώστε να είναι ανοιχτοί στη διά βίου μάθηση και να μπορούν να επανατροφοδοτούν τα αποθέματα της γνώσης τους.

 

Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο που να μπορούν να τα παρακολουθήσουν εκπαιδευόμενοι με ποικίλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

 

Ειδικότερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν τα παρακάτω δέκα (10) Θεματικά Πεδία:

 

          1. Φιλοσοφία

          2. Γλώσσα

          3. Βιομηχανική Αρχαιολογία

          4. Θεωρία της Επιστήμης

          5. Μαθηματικά και Τεχνολογία

          6. Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

          7. Ιστορία

          8. Τέχνη

          9. Αρχιτεκτονική

          10. Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση

 

Κάθε Θεματικό Πεδίο περιλαμβάνει διαλέξεις, αλλά και ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους την πολύπλευρη και διαδραστική συμμετοχή τους, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ τους.

 

Οι διδάσκοντες, διακεκριμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες, κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ), καθώς και κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είναι εξειδικευμένοι στα υπό διδασκαλία αντικείμενα.

 

  • Τα προγράμματα είναι δωρεάν (χωρίς δίδακτρα).
  • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
  • Στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται επιτυχώς σε προβλεπόμενες απαιτήσεις των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, θα απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους Οργανωτικούς Υπευθύνους του Προγράμματος καθημερινά 18:00-20:00 στο τηλέφωνο 210-3240019 ή αυτοπροσωπως στη διεύθυνση Κραναού 3, ΤΚ 10553, Αθήνα (1ος όροφος). Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διεύθυνση pa-apofoitoi@di.uoa.gr.

 

Ανακοινώσεις Προγραμμάτων για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης

 


"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013»"