Στόχοι και όραμα

Η Αθήνα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ιστορικές περιοχές και πρόσωπα με παγκόσμια εμβέλεια και με σημαντική συμβολή στην επιστήμη και τον πολιτισμό, αποτελούν βασικά στοιχεία όχι μόνο της ιστορικής μνήμης αλλά συνδιαμορφώνουν τις βάσεις του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Πολιτισμού. Συνδέονται ταυτόχρονα με διαχρονικές αξίες όπως η μόρφωση, η δημοκρατία, η καλλιέργεια της προσωπικότητας, η συμμετοχή στα κοινά και μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο ανατροφοδότησης των στόχων και των επιδιώξεων της κοινωνίας της εποχής μας.

Σε αυτήν την προοπτική, στο πλαίσιο του έργου προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας, στην ευαισθητοποίηση και στη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις παιδείας και κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα το έργο αυτό επιχειρεί:

  • • να αναδείξει και να συνδέσει την ιστορία με τη σύγχρονη Αθήνα,
  • • να προβάλει την αξία των ανθρωπιστικών σπουδών και να τονίσει τη σημασία τους για την ανάπτυξη της χώρας,
  • • να δείξει τη δύναμη του παρελθόντος μας στη δημιουργία του μέλλοντός μας.

Με στόχους:

  • • Την εξοικείωση των μαθητών και ευρύτερα των πολιτών με τη φιλοσοφία για την ανάπτυξη του στοχασμού και της κριτικής τους ικανότητας, την προσωπική καλλιέργεια και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή,
  • • Την ανάδειξη της φιλοσοφίας και του φιλοσοφικού διαλόγου ως μέσου για τη διαύγαση σημαντικών ζητημάτων του σύγχρονου κόσμου,
  • • Την επιμόρφωση των αποφοίτων των φιλοσοφικών σχολών και τη διά βίου μάθηση των ενηλίκων πολιτών σε θέματα ανθρωπιστικών σπουδών και ειδικότερα σε θέματα ηθικής, πολιτικής φιλοσοφίας, φιλοσοφίας της τέχνης, φιλοσοφίας των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, φιλοσοφίας του δικαίου, της ιστορίας και της γλώσσας,
  • • Τη συμβολή στην ανάπτυξη κοινών δράσεων, ανταλλαγών και συνεργασιών ανάμεσα σε ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
  • • Την υποστήριξη αλλοδαπών ερευνητών για τη διεξαγωγή έρευνας σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα,
  • • Την αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων μάθησης που στηρίζονται στην υλοποίηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε χώρους πολιτισμού με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων,
  • • Την ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας και της προβολής του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος.