Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών

Ο συγκεκριμένος θεματικός κύκλος καλύπτει ένα φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες.