Το Έργο

Το έργο «Ακαδημία Πλάτωνος – Οι δρόμοι της Γνώσης» επιχειρεί να αξιοποιήσει την πολιτιστική κληρονομιά ως «εργαλείο», «μονοπάτι» στην προσέγγιση της γνώσης.

Ταυτόχρονα, αποσκοπεί να συνδέσει το σήμερα με το πνεύμα και τη σημασία της Ακαδημίας Πλάτωνος ως χώρου έρευνας και παιδείας. Ως χώρου στον οποίο αναπτύσσονταν όχι μόνο η γνώση και ο πολιτικός στοχασμός αλλά επιχειρείτο παράλληλα και η ανάπτυξη της προσωπικότητας και η διαμόρφωση του ενεργού πολίτη.

Οι δύο θεματικές ενότητες – άξονες, από τις οποίες αποτελείται το έργο («Ανάπτυξη της γνώσης και των καινοτόμων ιδεών» και «Η Πολιτεία και ο Πολίτης»), περιλαμβάνουν ένα πλέγμα δράσεων που επιχειρούν ένα σύνολο παρεμβάσεων στην παιδεία και τον πολιτισμό, επιδιώκοντας να αναδείξουν εκείνες τις διαδρομές όπου η ιστορικότητα και η παράδοση συναντούν με καινοτόμο τρόπο τη σύγχρονη εποχή και την σύγχρονη κοινωνία.

Οι δράσεις του έργου απευθύνονται σε όλο το ηλικιακό φάσμα, περιλαμβάνοντας την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και τους ενήλικες πολίτες. Υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).