Στοιχεία επικοινωνίας

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τους οργανωτικούς υπεύθυνους των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες Πολίτες καθημερινά 12:00 - 14:00 και 16:00-18:00 στο τηλέφωνο 210- 3240097, καθώς και αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Κραναού 3, Ψυρρή (1ος όροφος).

Για περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa-enilikes@pspa.uoa.gr.