ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 

1.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
3.3 WORKSHOP: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ Web 2.0

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ

 

Το πρόγραμμα στο Θεματικό Πεδίο «Βιομηχανική Αρχαιολογία» προσφέρει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις σχετικά με την έννοια, προσέγγιση και λειτουργία των βιομηχανικών μνημείων, και επιδιώκει να φέρει τους συμμετέχοντες σε ουσιαστική επαφή με τη βιομηχανική κληρονομιά της Ελλάδας. Στόχοι, μεταξύ άλλων, να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με βασικές πρακτικές και έννοιες της διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς, καθώς και με την προβληματική της επανάχρησης βιομηχανικών μνημείων στη σύγχρονη εποχή. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδιώκει:

 

 

  • Να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια σφαιρική εικόνα του πεδίου μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις.
  • Να αναδείξει τη συνάφεια των βιομηχανικών μνημείων με την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και τις συνθήκες κάθε εποχής.
  • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με βασικές πρακτικές και έννοιες της διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς, καθώς και με την προβληματική της επανάχρησης βιομηχανικών μνημείων στη σύγχρονη εποχή.
  • Να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις βασικές λειτουργίες των εργαλείων Web 2.0 στο πλαίσιο της εξοικείωσης τους με τη διαχείριση των βιομηχανικών μνημείων.

 

 

1.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετέχουν ενεργητικά στις διάφορες δραστηριότητες των μαθημάτων, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι σε θέση:

 

 

  • Να περιγράφουν και να αναλύουν βασικές έννοιες από το ειδικό λεξιλόγιο και την ορολογία της βιομηχανικής αρχαιολογίας.
  • Να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν μία ξενάγηση σε ένα βιομηχανικό μνημείο, παρουσιάζοντάς το σφαιρικά (τοπογραφία, ιστορία, ρόλος και σημασία για την τοπική κοινότητα).
  • Να ιεραρχούν και να αξιολογούν τα εκάστοτε οφέλη από την ανάδειξη ενός μνημείου βιομηχανικής κληρονομιάς, αλλά και να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα.
  • Να συνδέουν την ανάδειξη της εγχώριας βιομηχανικής κληρονομιάς με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πολιτική για τη συντήρηση, διατήρηση και προστασία των μνημείων.
  • Να χρησιμοποιούν εργαλεία Web 2.0 κατά την εκπόνηση των εργασιών τους και την επικοινωνία τους.

 

 

1.4 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες.

 

3.1 Εισαγωγή στη βιομηχανική αρχαιολογία μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις
Η πρώτη θεματική ενότητα αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους συμμετέχοντες σε βασικές αρχές και πρακτικές της βιομηχανικής αρχαιολογίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να διδαχτούν τρόπους εντοπισμού και καταγραφής των βιομηχανικών μνημείων. Η πρώτη ενότητα στοχεύει, επίσης, στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μία σφαιρική αντίληψη για το αντικείμενο της βιομηχανικής αρχαιολογίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίον αξιοποιούνται οι εξελίξεις σε άλλα επιστημονικά πεδία για την πληρέστερη και ακριβέστερη προσέγγιση της ιστορίας και λειτουργίας των βιομηχανικών μνημείων (π.χ., η ιστορία της εργασίας και ιδιαίτερα η προφορική ιστορία).

 

3.2 Διαχείριση βιομηχανικής κληρονομιάς
Η δεύτερη θεματική ενότητα εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές παραμέτρους της πολιτισμικής διαχείρισης, όπως αυτές εξειδικεύονται αναφορικά με τα βιομηχανικά μνημεία. Στο πλαίσιο της ενότητας, θα παρουσιαστεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, οι θεσμοί διαχείρισης, καθώς και καταστατικά κείμενα διεθνών κι ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως η Χάρτα του Tagil. Επιπλέον, θα συζητηθούν και πρακτικά ζητήματα, όπως η ένταξη των βιομηχανικών μνημείων στον οικιστικό ιστό, η αξιοποίηση και η λειτουργική επανάχρησή τους μέσα από συγκεκριμένα case studies. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια εικόνα των ρυθμών αξιοποίησης των μνημείων αυτών τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες.

 

3.3 Workshop: Βιομηχανικοί Περίπατοι & Εργαλεία Web 2.0
Τις γνώσεις που απέκτησαν οι συμμετέχοντες στις δύο προηγούμενες ενότητες καλούνται να τις εφαρμόσουν σε μία σειρά από εκδρομές σε βιομηχανικά μνημεία, κυρίως της Αττικής, όπου την ξενάγηση θα την αναλάβουν οι ίδιοι ανά ομάδες. Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα, με την παρουσία του διδάσκοντα, εργασίες σε σχέση με τα μνημεία που θα επισκεφτούν.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του workshop, oι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με ποικίλα εργαλεία που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο τα οποία στη συνεχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διαδικασία εκπόνησης και παρουσίασης των εργασιών τους, καθώς και για την επικοινωνία της τάξης.